Powered by Octopart
Vishay
TSOP31536
VISHAY TSOP31536 Infrared Receiver, 36 kHz, 45m, 45 , 5.5 V, 2.5 V, -25 C
Distributor Stock 1 10 100 1,000
DigiKey 1,000 USD 1.24 1.10 0.866 0.530 Visit Site
Avnet 0 USD 0.600 Visit Site
Fly-Wing Technology 7,578 USD 1.12 1.06 1.00 0.890 Visit Site
LKR 1,101 USD 1.05 1.04 1.03 1.02 Visit Site
Quest 400 USD 1.79 1.43 0.896 0.717 Visit Site